POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Comprital Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”), przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.
Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików COOKIES znajdują się w sekcji „POLITYKA COOKIES”.

Comprital Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Comprital Polska Sp. z o.o. i użytkownika serwisów oraz usług należących i oferowanych przez Comprital Polska Sp. z o.o. obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.comprital.pl.

I. CZYM SĄ DANE OSOBOWE ORAZ PRZETWARZANIE TYCH DANYCH
W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

II. INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Comprital Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie, Stanisławowo 52C, 05‑180 Pomiechówek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222782, REGON: 01588512000000, NIP: 5311579594.
Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 785 40 46, adresem e-mail biuro@comprital.pl lub na adres do korespondencji: Stanisławowo 52C, 05‑180 Pomiechówek.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
1) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Marketing będzie prowadzony w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji i ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie ich telefonicznie;
2) podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług przez Administratora lub na jego rzecz (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
4) ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
5) przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

IV. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE NA ZLECENIE SPÓŁKI
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas obowiązywania tej zgody (np. na otrzymywanie newslettera), do czasu jej cofnięcia.
Każdorazowo jednak, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

VI. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.
Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się w sekcji „POLITYKA COOKIES”.

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronach internetowych, w szczególności serwisie http://comprital.pl/, których operatorem jest Comprital Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

I. Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Spółki z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

Używanie przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

II. Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Spółka korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
1) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
5) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
6) realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
7) … [proszę o ewentualne modyfikacje ww. wymienionych lub dopisanie kolejnych w niezbędnym zakresie]

Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców: Google Analitics.

III. Jakich plików „cookies” używamy?
– Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie i określenia, jakie produkty znajdują się w Twoim koszyku rezerwacji towarów. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie.
– Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze.

IV. Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mogą Państwo również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis http://comprital.pl/ pod adresem: biuro@comprital.pl .

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

V. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

VI. Szczegółowa informacja o Administratorze danych na potrzeby plików cookies
1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Comprital Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie, Stanisławowo 52C, 05‑180 Pomiechówek, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222782, REGON: 01588512000000, NIP: 5311579594, dalej nazywany Administratorem.
2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 22 785 40 46, adresem e-mail biuro@comprital.pl lub na adres do korespondencji: Stanisławowo 52C, 05‑180 Pomiechówek.
3. Państwa dane osobowe, w związku z korzystaniem z plików cookies, są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
1) dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika;
2) do celów statystycznych;
3) poprawy wygody i funkcjonalności korzystania z serwisu: http://comprital.pl/;
4) do analizy funkcjonalności naszego serwisu: http://comprital.pl/;
5) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
6) rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
7) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
8) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
9) realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
10) … [proszę o ewentualne modyfikacje ww. wymienionych lub dopisanie kolejnych w niezbędnym zakresie] 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców: Google Analitics.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
1) istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym;
2) przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. W każdym czasie może Pani/Pan bądź zupełnie wyłączyć funkcjonalność przechowywania plików cookies w Pani/Pana przeglądarce, bądź cofnąć zgodę na ich wykorzystanie przez serwis: http://comprital.pl/ pod adresem: biuro@comprital.pl
9. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych za pośrednictwem plików cookies, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.